Vstupte

OZNÁMENÍ PRO ODBĚRATELE
společnosti Karlovarská teplárenská, a.s.

obchodní společnost Karlovarská teplárenská, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ 360 04, IČ: 49790471, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 391 (dále jen „Karlovarská teplárenská, a.s.“)
a
obchodní společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 20, PSČ 110 00, IČ: 250 60 996, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4017 (dále jen „KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.“)

oznamují, že:
(I) dne 1.července 2010 byla mezi společností Karlovarská teplárenská a.s., jako pronajimatelem, a společností KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., jako nájemcem, uzavřena v souladu s ustanovením § 488b a násl. z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, Smlouva o nájmu podniku (dále jen „Smlouva o nájmu podniku“), na základě které společnost Karlovarská teplárenská, a.s. přenechává dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku, tzn. dnem 1.ledna 2011, do nájmu svůj podnik společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.; a
(II) v souladu se Smlouvou o nájmu podniku a ustanovením § 488e odst.2 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přechází dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku práva a závazky, které náležejí k pronajatému podniku společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. na nájemce, tedy obchodní společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., přičemž v této souvislosti platí ustanovení § 477 odst.2 až odst.4 z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění; a
(III) v důsledku pronájmu podniku společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. na společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. přechází na nájemce, tedy obchodní společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., dnem 1.ledna 2011 mimo jiné i práva a závazky vyplývající ze smluv o dodávce a odběru tepla (primární síť) a/nebo ze smluv o dodávce tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody (sekundární síť), které budou platné a účinné ke dni účinnosti Smlouvy o nájmu podniku a které již byly před datem tohoto oznámení a/nebo budou po datu tohoto oznámení uzavřeny mezi odběrateli tepelné energie a společností Karlovarská teplárenská, a.s., jako dodavatelem tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody; a
(IV) s ohledem na skutečnosti popsané v tomto oznámení tak počínaje dnem 1.ledna 2011 budou dodávky tepla a studné vody pro přípravu teplé užitkové vody ve prospěch odběratelů prováděna nájemcem podniku, a to prostřednictvím zřízeného odštěpného závodu s označením KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, a to v souladu se závazky, které vyplývají z uzavřených smluvních vztahů, do nichž společnost KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku vstupuje; a
(V) zálohová peněžitá plnění na ceny za dodávky tepelné energie a/nebo peněžitá plnění z prováděných vyúčtování ceny za dodávky tepelné energie, které (a) budou splatné přede dnem účinnosti Smlouvy o nájmu podniku a nebudou uhrazeny do 31.prosince 2010 společnosti Karlovarská teplárenská, a.s. nebo které (b) budou splatné po datu účinnosti Smlouvy o nájmu podniku, již budou hrazeny ve prospěch nájemce podniku, provozovaného odštěpeným závodem s označením KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s., odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, a to na stávající bankovní účet :
* č.ú. : 1003093200/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary (pro běžný platební styk)
* č.ú. : 1003090202/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary (pro platební styk k dodávkám tepla na primární síti)
* č.ú. : 1003091221/5500, vedený u Raiffeisenbank, a.s., pobočka Karlovy Vary (pro platební styk k dodávkám tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody – sekundární síť), vždy s použitím variabilního symbolu označeného na účetním a/nebo daňovém dokladu obsahujícím výzvu k peněžitému plnění.
S ohledem na uvedené skutečnosti si Vás dovolujeme požádat, abyste počínaje dnem 1.ledna 2011 v dalším obchodním styku, písemnostech, daňových či účetních dokladech, používali tyto identifikační údaje dodavatele tepla a studené vody pro přípravu teplé užitkové vody :
označení odštěpného závodu : KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s. , odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary
identifikační číslo : 250 60 996
daňové identifikační číslo : CZ 25060996
adresa umístění odštěpného závodu : Karlovy Vary, Bohatice, Na Výšině 348/26, PSČ 360 04 /též korespondenční adresa/
údaj o zápisu v obchodním rejstříku: společnost KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4017
údaj o samostatném zápisu odštěpného závodu: KAREL HOLOUBEK - Trade Group a.s, odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary, zapsán vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 28380
Věříme současně na základě dosavadní obchodní spolupráce, že naše vzájemné velmi dobré obchodní vztahy budou v tomtéž trendu pokračovat a že uvedená změna naplní sledovaný záměr zvýšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení úrovně uspokojování potřeb a spokojenosti našich odběratelů.

Představenstvo společnost                           Představenstvo společnosti
Karlovarská teplárenská, a.s.                       KAREL HOLOUBEK – Trade Group a.s.

Vstupte